Ce este IMM INVEST ROMÂNIA?
Avantaje
Caracteristici
Cum pot accesa finanțarea?
Valoare credite și procent de garantare
Dobândă

IMM INVEST ROMÂNIA este un program guvernamental de sprijin în contextul pandemiei Covid-19, ce permite IMM-urilor să își asigure lichiditățile pentru derularea activității curente sau pentru investiții, prin credite bancare garantate în proporție de 80% sau 90% de către FNGCIMM în numele și contul statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice.

Vista Bank este întotdeauna aproape de clienții săi, astfel că s-a alăturat, în calitate de bancă parteneră, Programului IMM INVEST ROMÂNIA.

Pe lângă ajutorul de stat acordat sub formă de garanții pentru împrumuturi, Programul include și oferirea de granturi ce subvenționează dobânzi bancare și comisioane de risc și de administrare aferente garanției acordate.

 • Statul garantează până la 90% din valoarea creditului/creditelor accesat(e);
 • Dobânda este subvenționată integral de la bugetul de stat pe o perioadă de 8 luni de la data acordării creditului;
 • Comisioanele de risc și administrare sunt subvenționate integral de la bugetul de stat conform Normelor de aplicare a OUG 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea 209/2018, cu modificările și completările ulterioare;
 • Dobânzi avantajoase, cu o formulă de calcul ce nu va fi modificată pe parcursul duratei de creditare;
 • Pe langă dobândă, nu plătiți niciun comision bancar suplimentar pentru credit, ci doar taxele aferente operațiunilor conexe activității de creditare (de exemplu: taxe notariale, de evaluare și înregistrarea garanțiilor etc);
 • Comisionul de rambursare anticipată este ZERO;
 • Perioada de acordare a garanției este de maxim 72 de luni la creditele pentru investiții și de 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pe încă 36 de luni, la creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru;
 • Valoarea maximă a creditelor poate fi de până la 5 milioane lei pentru capital de lucru și 10 milioane lei pentru investiții, fără a depăși suma totală cumulată de 10 milioane lei;
 • Pentru creditele de investiții, poate fi acordată o perioadă de grație de maximum 18 luni, la începutul perioadei de creditare. Pentru creditele acordate în cadrul subprogramului Agro IMM Invest, perioada de grație este de maximum 24 luni.

Valoarea maximă a creditelor și procentele de garantare sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tip întreprindere Valoare cumulată credite de investiții și credite/linii de credit capital de lucru
(LEI)
Valoare maximă credit de investiții
(LEI)
%
garantare credit de investiții
Valoare maximă credit/ linie credit capital de lucru
(LEI)
%
garantare credit capital de lucru
Micro 10.000.000 10.000.000 80% 500.000 90%
5.000.000 80%
Mici 10.000.000 10.000.000 80% 1.000.000 90%
5.000.000 80%
Mijlocii și întreprinderi mici cu capitalizare de piață medie 10.000.000 10.000.000 80% 5.000.000 80%

În funcție de tipul împrumutului accesat, dobânzile percepute sunt următoarele:

 • Credite pentru investiții: ROBOR la 3 luni + marjă 2,0%/ an
 • Credite/linii de credit pentru capital de lucru: ROBOR la 3 luni + marjă 2,5 %/ an

Pe toată durata creditării, banca nu va modifica dobânzile de mai sus.

Dobânda este subvenționată 100% de la bugetul de stat pe o perioadă de 8 luni de la data acordării creditului. După perioada de subvenție, dobânda va fi achitată de compania Dvs. până la rambursarea finanțării.

Compania Dvs. este eligibilă dacă se încadrează în categoria IMM conform Legii 346/2004 și îndeplinește cumulativ următoarele criterii:

 • nu se află în dificultate (conform Notei de mai jos);
 • nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau instituţia de credit parteneră;
 • nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit (CRC);
 • nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 la Centrala Incidentelor de Plăţi (CIP);
 • împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile;
 • prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării.
 • sunt eligibile conform reglementărilor interne ale băncii;
 • nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare; în cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul Programului;
 • depun un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data de 04.04.2020 până la 31 decembrie 2020. Întreprinderea poate organiza programul de lucru al salariaţilor în funcţie de evoluţia activităţii curente a acesteia;
 • nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
 • nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile.

Notă:

Întreprindere în dificultate în sensul pct. 20 şi 24 din Comunicarea Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate 2014/C 249/01, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 249 din 31 iulie 2014:

 • societăţi cu răspundere limitată şi a societăţilor pe acţiuni: atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul social în ultimii doi ani şi mai mult de un sfert din acest capital în ultimele 12 luni, aşa cum reiese din ultimele două situaţii financiare anuale ale societăţii. Fac excepţie start-up-urile care nu au nicio situaţie financiară anuală depusă;
 • societăţi în care cel puţin o parte dintre asociaţi sunt ţinuţi nelimitat pentru datoriile întreprinderii: atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu în ultimii doi ani şi mai mult de un sfert din acest capital în cursul ultimelor 12 luni, aşa cum reiese din ultimele două situaţii financiare anuale ale societăţii, respectiv societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate în comandită pe acţiuni. Fac excepţie start-up-urile care nu au nicio situaţie financiară anuală depusă;
 • IMM-uri care nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii: procedura de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi nu îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor, conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării.

Întreprindere în dificultate în sensul prevederilor articolului 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, modificat şi completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, la data de 31 decembrie 2019, dar care s-au confruntat cu dificultăţi sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza pandemiei de COVID-19 înseamnă o întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare:

 • În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (37), iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.
 • În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.
 • Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi.
 • Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.
 • În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
  • raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5;
  • capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.

Garanțiile prezentate de beneficiari trebuie să acopere în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării și se constituie în favoarea statului român și a băncii, proporţional cu riscul asumat de fiecare dintre părţi.

Creditele pentru investiții Credite/linii de credit pentru finantarea capitalului de lucru
Ipotecă legală imobiliară şi/sau mobiliară de rang I asupra activelor finanţate prin credit, precum şi următoarele tipuri de garanţii, după caz:
 • ipotecă imobiliară şi/sau mobiliară constituită de beneficiari şi/sau de terţi garanţi;
 • ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul Programului la Vista Bank;
 • Alte garanții.
Următoarele tipuri de garanţii, după caz:
 • ipotecă imobiliară şi/sau mobiliară constituită de beneficiari şi/sau de terţi garanţi;
 • ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul Programului la Vista Bank;
 • Alte garanții.
 • Primul pas este să vă înregistrați online în aplicația disponibilă pe site-ul www.imminvest.ro și să alegeți Vista Bank drept bancă parteneră. Completați datele de identificare, declarația IMM disponibilă pe site, pe care o semnați și reîncărcați în aplicație în format PDF (nu este necesară semnatură electronică), precum și opțiunea pentru tipul de credit solicitat;
 • Aplicația va genera automat numărul Dvs. de înregistrare, precum și un mesaj de confirmare a înregistrării. După efectuarea verificării datelor și elementelor înregistrate, se va emite de catre FNGCIMM acordul de principiu privind eligibilitatea în cadrul Programului.
 • După confirmarea eligibilității, FNGCIMM va pune la dispoziția băncii, în format electronic, datele și documentele înregistrate și acordul de principiu privind eligibilitatea Dvs.
 • Vista Bank va analiza cererea conform procedurilor interne ale băncii și va lua decizia de acordare/respingere a creditului, după care va transmite FNGCIMM solicitarea privind acordarea garanţiei de stat.
 • După răspunsul final primit de la FNGCIMM privind acordarea/respingerea garanției, vă vom informa cu privire la decizia luată și, în cazul aprobării, care sunt pașii pentru semnarea contractului de garantare și acordului de finanțare.

Pe platforma IMM INVEST vă puteți înregistra oricând, inscrierea online se desfășoară în sesiune continuă, până la epuizarea plafonului și bugetului alocat Programului.

Linkuri utile:

Prenume
Nume
Adresă de E-mail
Telefon
Localitate
Alege sucursala
Mesaj

Completarea campurilor marcate cu * este obligatorie.

Trimite
Când un business e activ 24 de ore pe zi. Chiar și în weekend.
Testează noua generație de aplicații online - Vista Internet și Mobile Banking.
Soluții moderne pentru nevoile tale personale și de business.
Mai multe
Asistență Clienți
Agenții noștri dedicați sunt disponibili oricând.
INTRĂ ÎN CONTACT
Deschide un Cont
Deschide-ți contul, și noi îți vom deschide lumea finanțelor.
Cont nou
Credit Ipotecar
O casă pentru familia ta.
CERE O OFERTĂ
Noi, Vista Bank, punem egal între interacțiunea umană și cea profesională. Dialogul tău cu banca înseamnă, de fapt, dialog între oameni. În fiecare zi ne propunem să fim banca importantă din viața ta și a afacerii tale. Să fim mai aproape, mai prompți, mai puternici. Să valorificăm experiența și parteneriatul nostru pentru a construi împreună oportunități viitoare. Cu noi, proiectele tale sunt întotdeauna pe mâini bune.

Pentru că noi facem bankingul uman.

La dispoziția ta,

Vista Bank
#closer #faster #stronger